Amatérsky športový klub Pezinok - Orientačné športy

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Preteky v r 2017.

LOB MSR na Pezinskej Babe

__________________________________________

 

 

SRJ v LOB na dlhej trati

5.2.2017 Pezinská Baba AŠK Pezinok

 

Ko n e č n é  v ý s l e d k y  k a t e g ó r i e : M- 1 4             3 . 1 k m            0 m           6 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Ma r o s  Du d r a                           KOB  K y s a k                                   K Y S 0 6 0 1              3 5 . 4 9 + 0 . 0 0

2 . Ol i v e r  L a g o                             S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a     V B A 0 3 0 1              3 7 . 5 4 + 2 . 0 5

3 . Ma x i mi l i á n  K u b í k              T J  Ra p i d  B r a t i s l a v a           RB A 0 3 0 3               4 2 . 0 3 + 6 . 1 4

 

Ko n e č n é  v ý s l e d k y  k a t e g ó r i e : M- 1 7             4 . 4 k m             0 m          8 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Mi c h a l  S c h e n k                      T J  Ra p i d  B r a t i s l a v a           RB A 0 2 0 1               4 8 . 2 3 + 0 . 0 0

2 . Ma t e j  Na v r á t i l                      S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a     V B A 0 2 0 1               5 4 . 5 0 + 6 . 2 7

3 . J a k u b  F r a n o                           KOB  S o k o l  P e z i n o k              S P E                            6 1 . 0 8 + 1 2 . 4 5

 

Ko n e č n é  v ý s l e d k y  k a t e g ó r i e : M- 2 0            6 . 5 k m              0 m          9 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . S t a n i s l a v  ml .  F r a n k o        KOB  K y s a k                                  K Y S 9 8 0 2              3 9 . 3 4 + 0 . 0 0

2 . S i mo n  Du d r a                              KOB  K y s a k                                  K Y S 9 8 0 1              4 0 . 3 4 + 1 . 0 0

3 . A d a m  Na v r á t i l                        SK  V A Z K A B r a t i s l a v a       V B A 9 9 0 1           1 3 8 . 0 3 + 9 8 . 2 9

 

Ko n e č n é  v ý s l e d k y  k a t e g ó r i e : M2 1 -            8 . 0 k m              0 m         1 3 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . J u r a j  S o k o l                               KOB  K y s a k                                  K Y S 9 2 0 1              5 9 . 3 7 + 0 . 0 0

2 . V a l é r  F r a n k o                           KOB  K y s a k                                  K Y S 6 6 0 1              5 9 . 5 8 + 0 . 2 1

3 . Ro s t i s l a v  Na v r á t i l               SK V A Z K A  B r a t i s l a v a       V B A 6 6 0 1              6 2 . 2 7 + 2 . 5 0

4 . J u r a j  Ne me c                               TJ S l á v i a  E k o n ó m  Un i         E B B 8 9 0 1              7 1 . 2 9 + 1 1 . 5 2

5 . F i l i p  K u b i n a                            SK S a n d b e r g                               S K S 8 9 0 1              7 1 . 5 5 + 1 2 . 1 8

6 . Ma t t h i a s  P o e l l                        OLC  Wi e n e r wa l d                      OLW                           8 0 . 4 6 + 2 1 . 0 9

7 . L u k á s  Ci n t u l a                         Ne r e g i s t r o v a n í                        NE R                        1 1 1 . 3 0 + 5 1 . 5 3

 

Ko n e č n é  v ý s l e d k y  k a t e g ó r i e : M3 5 -            6 . 5 k m             0 m           9 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Mi l a n  Du d r a                               KOB  K y s a k                                  KYS 7 2 0 1                  3 8 . 1 7 + 0 . 0 0

2 . I g o r  P o r u b c a n                        KOB  K y s a k                                   KYS 7 1 0 1                  4 0 . 0 7 + 1 . 5 0

3 . Ra d o v a n  Ma r t o n                     KOB  K y s a k                                  KYS 7 8 0 2                   4 2 . 0 1 + 3 . 4 4

4 . Mi r o s l a v  L a g o                         SK V A Z K A  B r a t i s l a v a       VBA 7 6 0 1                   4 8 . 0 9 + 9 . 5 2

5 . J a n k ó  T a má s                             He g y i s p o r t  S z e n t e n d r      HSE                               4 8 . 5 1 + 1 0 . 3 4

6 . B e n c e  K i á c z                              He g y i s p o r t  S z e n t e n d r      HSE                               4 9 . 0 6 + 1 0 . 4 9

7 . I s t v a n  Ma r a ma r o s i              He g y i s p o r t  S z e n t e n d r      HSE                               5 1 . 0 7 + 1 2 . 5 0

8 . J u r a j  S me l í k                             TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a             RBA 6 6 0 3                  5 1 . 1 9 + 1 3 . 0 2

9 . Ma r i á n  Mi k l u s                         TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a             RBA 7 2 0 4                  5 3 . 0 4 + 1 4 . 4 7

Ko n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : M4 5 -              4 . 4 k m              0 m         8 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Ro ma n  S c e h o v i c                      TJ S l á v i a  E k o n ó m  Un i        EBB 6 4 0 1                   3 9 . 2 8 + 0 . 0 0

2 . Ri c h a r d  B a l o g h                       SK S a n d b e r g                              SKS 6 9 0 1                   5 5 . 1 6 + 1 5 . 4 8

3 . Ro b e r t  S c h e n k                         TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a            RBA 6 8 0 2                   6 8 . 2 3 + 2 8 . 5 5

4 . Ma r k o  P a s k o                              TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a           RBA                               7 4 . 1 0 + 3 4 . 4 2

 

Ko n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : M5 5 -             4 . 4 k m                0 m           8 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . J a r o s l a v  K o l l á r                      KOB K y s a k                                  KYS 6 1 0 2                 3 6 . 1 9 + 0 . 0 0

2 . V l a d i mí r  Gr a u z e l                   F a r ma c e u t  B r a t i s l a v a     FBA 5 1 0 1                 4 4 . 5 7 + 8 . 3 8

 

Ko n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W- 1 7             3 . 1 k m               0 m           6 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . T a ma r a  Mi k l u s o v á                 TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a           RBA 0 2 5 2                   2 5 . 3 4 + 0 . 0 0

2 . A d é l a  Na v r á t i l o v á                 SK V A Z K A  B r a t i s l a v a     VBA 0 2 5 1                   3 5 . 0 0 + 9 . 2 6

3 . Ri t a  Ma r a ma r o s i                      He g y i s p o r t  S z e n t e n d r     HSE                               4 7 . 1 5 + 2 1 . 4 1

 

Ko n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W2 1 -              6 . 5 k m             0 m             9 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . E r i k a  Ne mc o v á                           TJ S l á v i a  E k o n ó m  Un i        EBB 8 7 5 2                 4 5 . 5 2 + 0 . 0 0

2 . Ha n a  Ga r d e                                   SK V A Z K A  B r a t i s l a v a      VBA 8 4 5 5                 4 9 . 4 6 + 3 . 5 4

3 . T e r e z a  S c h e n k o v á                 TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a            RBA 9 7 5 1                 7 5 . 1 5 + 2 9 . 2 3

4 . K a t a r i n a  S c h e n k o v a           TJ Ra p i d  B r a t i s l a v a            RBA 7 4 5 1                 7 6 . 4 2 + 3 0 . 5 0

 

Ko n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W5 5 -                3 . 1 k m           0 m             6 k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . K a t a r í n a  Hl a v a c i k o v á        TJ S l á v i a  E k o n ó m  Un i        E B B 6 1 5 2               3 9 . 2 0 + 0 . 0 0

2 . S o n a  K a v e c k a                             KOB  S o k o l  P e z i n o k              S P E 4 8 5 1               4 1 . 0 7 + 1 . 4 7

____________________________________________________________________________________________________

Výsledky MSR v LOB na ST

 

 • MSR v LOB na strednej trati
 • 4.2.2017. Pezinská Baba AŠK Pezinok
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y    k a t e g ó r i e : M- 1 7       3 . 1 k m    0 m      7 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . Ol i v e r  L a g o                       S K   V A Z K A  B r a t i s l a v a     V B A 0 3 0 1        3 9 . 3 9 + 0 . 0 0
 • 2 . F i l i p   D u b o v s k y            A S K   P e z i n o k                             P E Z 0 2 0 1         4 0 . 0 7 + 0 . 2 8
 • 3 . Ma t e j   N a v r á t i l              S K   V A Z K A  B r a t i s l a v a     V B A 0 2 0 1         4 4 . 0 2 + 4 . 2 3
 • 4 . Ma x i mi l i á n   K u b í k      T J  R a p i d  B r a t i s l a v a            R B A 0 3 0 3         4 8 . 2 0 + 8 . 4 1
 •  
 • K o n e č n é    v ý s l e d k y     k a t e g ó r i e : M- 2 0      4 . 3 k m    0 m     1 1 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . S t a n i s l a v Ml .  F r a n k o     K OB  K y s a k                              K Y S 9 8 0 2          3 1 . 4 6 + 0 . 0 0
 • 2 . S i mo n   D u d r a                        K OB  K y s a k                              K Y S 9 8 0 1          3 9 . 2 6 + 7 . 4 0
 • 3 . A d a m   N a v r á t i l                  S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a  V B A 9 9 0 1          7 5 . 0 7 + 4 3 . 2 1
 •      A n d r e j  D u b o v s k y            A S K  P e z i n o k                          P E Z 9 9 0 1           D I S K
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : M2 1 -          5 . 7 k m   0 m     1 3 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . J a k u b  D e k r é t                   T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i            E B B 9 9 0 2          3 6 . 3 7 + 0 . 0 0
 • 2 . V í t  P o s p í s i l                       K OB R A  B r a t i s l a v a                    B B A 6 8 1 4          3 8 . 5 5 + 2 . 1 8
 • 3 . J u r a j  N e me c                      T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i            E B B 8 9 0 1          4 2 . 4 3 + 6 . 0 6
 • 4 . R o s t i s l a v  N a v r á t i l     S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a           V B A 6 6 0 1          4 2 . 4 9 + 6 . 1 2
 • 5 . J u r a j  S o k o l                       K OB  K y s a k                                        K Y S 9 2 0 1          4 3 . 4 3 + 7 . 0 6
 • 6 . On d r e j  P i j a k                     K OB R A  B r a t i s l a v a                    B B A 8 2 0 4          4 5 . 5 3 + 9 . 1 6
 • 7 . R a d o v a n  Ma r t o n            K OB  K y s a k                                        K Y S 7 8 0 2          4 6 . 3 6 + 9 . 5 9
 • 8 . V a l é r  F r a n k o                   K OB  K y s a k                                        K Y S 6 6 0 1          4 8 . 4 5 + 1 2 . 0 8
 • 9 . Ma t t h i a s  P o e l l                 OL C  Wi e n e r w a l d                          OL W                      4 9 . 3 2 + 1 2 . 5 5
 • 1 0 . F i l i p  K u b i n a                  S K  S a n d b e r g                                   S K S 8 9 0 1           5 5 . 5 7 + 1 9 . 2 0
 • MS  L u k á s  C i n t u l a              N e r e g i s t r o v a n í                             N E R   MS             5 6 . 2 5 + 1 9 . 4 8
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y    k a t e g ó r i e : M4 0 -     4 . 3 k m   0 m    1 1 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -
 • 1 . Mi l a n  D u d r a                     K OB  K y s a k                                       K Y S 7 2 0 1          3 1 . 5 4 + 0 . 0 0
 • 2 . I g o r  P o r u b c a n               K OB  K y s a k                                       K Y S 7 1 0 1          3 3 . 4 0 + 1 . 4 6
 • 3 . J u r a j  S me l í k                    T J  R a p i d  B r a t i s l a v a               R B A 6 6 0 3          3 9 . 3 4 + 7 . 4 0
 • 4 . Mi r o s l a v  L a g o                S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a          V B A 7 6 0 1          4 6 . 1 8 + 1 4 . 2 4
 • 5 . Ma r i á n  Mi k l u s                T J  R a p i d  B r a t i s l a v a               R B A 7 2 0 4          5 0 . 5 3 + 1 8 . 5 9
 •      R i c h a r d   B a l o g h            S K  S a n d b e r g                                  S K S 6 9 0 1           D I S K
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : M5 0 -     4 . 1 k m   0 m     9 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . J u r a j  N e me c                  T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i             E B B 6 0 0 1            3 7 . 3 3 + 0 . 0 0
 • 2 . K a r o l  H i e r w e g            K OB R A  B r a t i s l a v a                     B B A 5 8 0 1            4 0 . 0 0 + 2 . 2 7
 • 3 . J a r o s l a v  K o l l á r         K OB  K y s a k                                         K Y S 6 1 0 2           4 0 . 1 4 + 2 . 4 1
 • 4 . R o ma n  S c e h o v i c         T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i             E B B 6 4 0 1            4 2 . 0 2 + 4 . 2 9
 • 5 . J u r a j  P e t r i n e c            K OB R A  B r a t i s l a v a                     B B A 6 4 0 3            4 3 . 3 9 + 6 . 0 6
 • 6 . V l a d i mí r  Gr a u z e l      F a r ma c e u t  B r a t i s l a v a              F B A 5 1 0 1            4 4 . 2 7 + 6 . 5 4
 • 7 . Mi l a n  Ma z ú r                  T J  R a p i d  B r a t i s l a v a                  R B A 6 2 0 1            5 3 . 4 9 + 1 6 . 1 6
 • 8 . F r a n t i s e k  P r i e s o l    T J  R a p i d  B r a t i s l a v a                  R B A 5 9 0 1            6 1 . 5 7 + 2 4 . 2 4
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W- 2 0       4 . 3 k m   0 m     1 1 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . T a ma r a  Mi k l u s o v á     T J  R a p i d  B r a t i s l a v a                   R B A 0 2 5 2           4 7 . 5 7 + 0 . 0 0
 • 2 . D o r o t a  S me l í k o v á      T J  R a p i d  B r a t i s l a v a                   R B A 0 2 5 1           4 9 . 3 0 + 1 . 3 3
 • 3 . T e r e z a  Mi k l u s o v á      T J  R a p i d  B r a t i s l a v a                   R B A 9 9 5 2           5 1 . 0 0 + 3 . 0 3
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W2 1 -        4 . 3 k m   0 m     1 1 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . E r i k a  N e mc o v á              T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i               E B B 8 7 5 2           3 7 . 5 3 + 0 . 0 0
 • 2 . H a n a  Ga r d e                       S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a              V B A 8 4 5 5          4 0 . 4 7 + 2 . 5 4
 • 3 . Mo n i k a  Mo l n á r o v á      K OB R A   B r a t i s l a v a                      B B A 9 4 5 1           6 6 . 3 9 + 2 8 . 4 6
 • 4 . A d é l a  N a v r á t i l o v á     S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a              V B A 0 2 5 1           7 9 . 5 2 + 4 1 . 5 9
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W4 0 -           4 . 1 k m   0 m          9 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . D a g ma r  Mi k l u s o v á                T J  R a p i d  B r a t i s l a v a        R B A 7 3 5 1             6 5 . 4 9 + 0 . 0 0
 •      B a r b o r a  S me l í k o v á              S K  V A Z K A  B r a t i s l a v a   V B A 6 9 5 1             D I S K
 •  
 • K o n e č n é   v ý s l e d k y   k a t e g ó r i e : W5 0 -            3 . 1 k m   0 m            7 k
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1 . K a t a r í n a  H l a v a c i k o v á       T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i    E B B 6 1 5 2            4 1 . 5 7 + 0 . 0 0
 • 2 . D á s a  Mi h á l o v á                           T J  S l á v i a  E k o n ó m  U n i    E B B 6 1 5 1             5 0 . 1 8 + 8 . 2 1
 •      S o n a  K a v e c k a                             KOB  S o k o l  P e z i n o k             S P E 4 8 5 1              D I S K
 • _______________________________________________________________________________________________

Štartovka MSR na strednej trati 4.2.2017.

 

 

Class start list                                                02.02.2017 22:02:38
MSR v LOB na strednej trati
===Sokol Pezinok=====================================Orienteering Organiser 2013===


Class start list: M17 3.1km 0m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Maximilián Kubík         TJ Rapid Bratislava  RBA0303   2092468   3.00        
  2 Matej Navrátil           SK VAZKA Bratislava  VBA0201    232012   7.00        
  3 Filip Dubovsky           ASK Pezinok          PEZ0201   2030952  11.00        
  4 Oliver Lago              SK VAZKA Bratislava  VBA0301    307360  15.00        

Class start list: M20 4.3km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Adam Navrátil            SK VAZKA Bratislava  VBA9901    416125   1.00        
  2 Simon Dudra              KOB Kysak            KYS9801    307257   3.00        
  3 Andrej Dubovsky          ASK Pezinok          PEZ9901   7204499   5.00        
  4 Stanislav Ml. Franko     KOB Kysak            KYS9802    416517   7.00        

Class start list: M21 5.7km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Dekrét             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9902   2088141   0.00        
  2 Radovan Marton           KOB Kysak            KYS7802   1413340   4.00        
  3 Ondrej Pijak             KOBRA Bratislava     BBA8204   9900077   8.00        
  4 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8901    406961  12.00        
  5 Vít Pospísil             KOBRA Bratislava     BBA6814    681612  16.00        
  6 Matthias Poell           OLC Wienerwald       OLW       9060906  20.00        
  7 Filip Kubina             SK Sandberg          SKS8901   2095924  24.00        
  8 Juraj Sokol              KOB Kysak            KYS9201    416712  28.00        
  9 Rostislav Navrátil       SK VAZKA Bratislava  VBA6601      8655  32.00        
10 Valér Franko             KOB Kysak            KYS6601   1966416  36.00        
11 Vakant                                                                        

Class start list: M40 4.3km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Marián Miklus            TJ Rapid Bratislava  RBA7204   8000029  21.00        
  2 Ivan Pecník              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6801   2030951  23.00        
  3 Richard Balogh           SK Sandberg          SKS6901   2027941  25.00        
  4 Juraj Smelík             TJ Rapid Bratislava  RBA6603   7208215  27.00        
  5 Milan Dudra              KOB Kysak            KYS7201    307258  29.00        
  6 Miroslav Lago            SK VAZKA Bratislava  VBA7601    307299  31.00        
  7 Igor Porubcan            KOB Kysak            KYS7101   2106750  33.00        

Class start list: M50 4.1km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6001    406942   2.00        
  2 Jaroslav Kollár          KOB Kysak            KYS6102   1416370   6.00        
  3 Vladimír Grauzel         Farmaceut Bratislava FBA5101    406974  10.00        
  4 Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201    910191  14.00        
  5 Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA6403    640640  18.00        
  6 Roman Scehovic           TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6401    305982  22.00        
  7 Karol Hierweg            KOBRA Bratislava     BBA5801    406918  26.00        
  8 Frantisek Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA5901    307419  30.00        

Class start list: W14 3.1km 0m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Janka Pecníková          TJ Slávia Ekonóm Uni EBB       2030955  23.00        

Class start list: W20 4.3km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tamara Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA0252   8434822  37.00        
  2 Dorota Smelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA0251   1399951  39.00        
  3 Tereza Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA9952   8435207  41.00        

Class start list: W21 4.3km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hana Garde               SK VAZKA Bratislava  VBA8455   9840305  11.00        
  2 Monika Molnárová         KOBRA Bratislava     BBA9451    533303  13.00        
  3 Adéla Navrátilová        SK VAZKA Bratislava  VBA0251     53178  15.00        
  4 Erika Nemcová            TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8752    416753  17.00        

Class start list: W40 4.1km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbora Smelíková        SK VAZKA Bratislava  VBA6951    307356  38.00        
  2 Dagmar Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA7351    434835  42.00        

Class start list: W50 3.1km 0m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sona Kavecka             KOB Sokol Pezinok    SPE       1407848  31.00        
  2 Dása Mihálová            TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6151    416803  35.00        
  3 Eva Králová              SK VAZKA Bratislava  VBA4751   2051947  39.00        
  4 Katarína Hlavaciková     TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6152    416804  43.00    

______________________________________________________________________

Štartovka na SRJ DT 5.2.2017

 

 

Class start list                                                02.02.2017 22:24:04
SRJ v LOB na dlhej trati
===Sokol Pezinok=====================================Orienteering Organiser 2013===


Class start list: M14 3.1km 0m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Oliver Lago              SK VAZKA Bratislava  VBA0301    307360  26.00        
  2 Maximilián Kubík         TJ Rapid Bratislava  RBA0303   2092468  29.00        

Class start list: M17 4.4km 0m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matej Navrátil           SK VAZKA Bratislava  VBA0201    232012  28.00        
  2 Michal Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA0201    434810  31.00        
  3 Filip Dubovsky           ASK Pezinok          PEZ0201   2030952  34.00        

Class start list: M20 6.5km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Simon Dudra              KOB Kysak            KYS9801    307257  16.00        
  2 Michal Pasko             TJ Rapid Bratislava  RBA9900   2067273  18.00        
  3 Andrej Dubovsky          ASK Pezinok          PEZ9901   7204499  20.00        
  4 Adam Navrátil            SK VAZKA Bratislava  VBA9901    416125  22.00        
  5 Stanislav Ml. Franko     KOB Kysak            KYS9802    416517  24.00        

Class start list: M21 8.0km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Valér Franko             KOB Kysak            KYS6601   1966416   3.00        
  2 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8901    406961   7.00        
  3 Filip Kubina             SK Sandberg          SKS8901   2095924  11.00        
  4 Rostislav Navrátil       SK VAZKA Bratislava  VBA6601      8655  15.00        
  5 Juraj Sokol              KOB Kysak            KYS9201    416712  19.00        
  6 Matthias Poell           OLC Wienerwald       OLW       9060906  23.00        

Class start list: M35 6.5km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Juraj Smelík             TJ Rapid Bratislava  RBA6603   7208215   0.00        
  2 Milan Dudra              KOB Kysak            KYS7201    307258   2.00        
  3 Marián Miklus            TJ Rapid Bratislava  RBA7204   8000029   4.00        
  4 Radovan Marton           KOB Kysak            KYS7802   1413340   6.00        
  5 Róbert Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA6802    434820   8.00        
  6 Igor Porubcan            KOB Kysak            KYS7101   2106750  10.00        
  7 Miroslav Lago            SK VAZKA Bratislava  VBA7601    307299  12.00        

Class start list: M45 4.4km 0m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Roman Scehovic           TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6401    305982   1.00        
  2 Marko Pasko              TJ Rapid Bratislava  RBA        887926   4.00        

Class start list: M55 4.4km 0m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201    910191  10.00        
  2 Jaroslav Kollár          KOB Kysak            KYS6102   1416370  13.00        
  3 Vladimír Grauzel         Farmaceut Bratislava FBA5101    406974  16.00        

Class start list: OPEN 3.1km 0m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Bejdák            TJ Rapid Bratislava  RBA9604    434830  35.00        

Class start list: W17 3.1km 0m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tamara Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA0252   8434822  17.00        
  2 Adéla Navrátilová        SK VAZKA Bratislava  VBA0251     53178  20.00        

Class start list: W21 6.5km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Erika Nemcová            TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8752    416753  28.00        
  2 Hana Garde               SK VAZKA Bratislava  VBA8455   9840305  30.00        
  3 Tereza Schenková         TJ Rapid Bratislava  RBA9751   9000008  32.00        

Class start list: W35 4.4km 0m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarina Schenkova       TJ Rapid Bratislava  RBA7451    307438  22.00        

Class start list: W55 3.1km 0m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarína Hlavaciková     TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6152    416804   2.00        
  2 Eva Králová              SK VAZKA Bratislava  VBA4751   2051947   5.00        
  3 Dása Mihálová            TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6151    416803   8.00        
  4 Sona Kavecka             KOB Sokol Pezinok    SPE       1407848  11.00     

___________________________________________________________________ 

 

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

POKYNY

 

Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2017

   na strednej trati a SRJ na dlhej trate.

 

 

Usporiadateľ:                       Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie:     AŠK Pezinok

Centrum pretekov:               Pezinok – Baba – chata Korenný vrch        

Zhromaždisko:                     Chata Korenný vrch – terasa - mazanie lyží        

Dátum:                                 Sobota 4.2.2017 – Majstrovstvá SR v LOB na strednej trati                      

                                             Nedeľa 5.2.2017 – SRJ v LOB na dlhej trati.                                               

Kategórie:                           Niektoré kat. boli pre nízky počet prihlásených zlúčené.

                                            Sobota: majstrovstvá M –17, M/W – 20, M/W21 - , M/W 40-,

                                                                               M/W 50 –, nemajstrovské W – 14,

                                            Nedeľa:  M/W – 17, M – 20, M/W 21 –, M/W 35 -,

                                                                               M45 -, M/W 55 -, M – 14 , Open,                              

Predpokladané časy:            V zmysle pravidiel SZOŠ, v nedeľu pod spodnou hranicou

Časový limit:                       Sobota 90min, nedeľa 150 min                        

Uzávierka cieľa:                  V sobotu o15:30 hod, v nedeľu o 13:30 hod.

Mapa:                                   MSR - stredná trať – Baba  1 : 10 000 E = 5m, A4                                          

                                             SRJ – dlhá trať -  Gašparova Baba 1 : 10 000 E = 5m, A4

Terén:                                  Malokarpatský, 70% stopy upravené ratrakom a 30% so skútrom

                                            V priestore sú kvalitne udržiavané bežecké trate.   

Kvalifikácia stôp:                plná  - upravené ratrakom  šírka 4 - 5m  70%              

                                            čiarkovaná – upravená so skútrom do 2m cca 30 %            

                                            bodkovaná – upravená skútrom do 1 m cca 5 %

Vzdialenosti:                       Zhromaždisko – prezentácia 200m /Bunka bežecký areál/

                                                                     - cieľ 200 m  

                                                                     - štart – sobota 0 m, nedeľa – 200 m

WC a šatne                          v priestoroch Chaty Korenný vrch a v cieli pri bunke.                                       

Prezentácia:                          4.2.2017 v cieli pretekov v bunke .      

                                             od 11:00 do 12:00 hod  vstup iba vedúci.

Štart:                                    v sobotu o 13:00, intervalový

                                             v nedeľu o 10:00, intervalový                                                  

                                                                                                                               

Vyčítanie čipov:                   Po príchode do cieľa každý pretekár si vyčíta čip pri bunke.

Občerstvenie                        čaj pre pretekárov po vyčítaní čipov

                                             V chate Korenný vrch možnosť stravy – reštaurácia                                            

Vyhlásenie výsledkov          v sobotu  cca 15:00 hod. v cieli pretekov

                                              v nedeľu  o 13:00 hod v cieli pretekov

 Funkcionári pretekov:         Riaditeľ:             Medard Féder

                                             Stavba tratí:         Medard Féder , Ivan Butaš

                                             Hlavný rozhodca: Miloslav Nemček

Informácie:                           www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:                       Bežecké okruhy budú počas pretekov čiastočne uzatvorené pre verejnosť

                                             pre pretekárov sú trate zakázaný priestor. Na rozcvičovanie slúži

                                             vrchná časť zjazdovky VL500 a pod vedením.

                                             Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

                                             Lyžiarsky areál na Babe je dosť preplnený treba počítať          

                                             s dostatočnou rezervou, miesta je dosť. Odporúčam využiť

                                             dolné parkovisko pri hlavnej ceste.

 

                   Medard Féder                                                                   Miloslav Nemček

                riaditeľ pretekov                                                                   hlavný rozhodca

                        

 

 

                                             

 

  Dlžky tratí MSR na ST sobota 4.2.2017.

Kat.

Dlžka/ideál.postup

M21

5,7/8,2

M20, W21, M40, W20,

4,3/7,0

M50,W40

4,1/6,3

M17,W14, W50

3,1/4,4

Dlžky tratí DT nedeľa 5.2.2017.

Kat.

Dlžka/ideál.postup

M21

8,0 / 12,5

M35, M20, W21,

6,5 / 9,0

M45,M55,W35,M17

4,4 / 6,5

W55,W17,M14,OPEN

3,1 / 4,6

 

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu

na strednej trati  a SRJ  na dlhých tratiach.

 

Usporiadateľ:                  Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie: AŠK Pezinok

Centrum pretekov:         Pezinok – Bežecký lyžiarsky areal na Babe, Chata Korenný vrch.

Dátum:                         Sobota 4.2.2017 – Majstrovstvá SR jednotlivcov                                          v  LOB na  strednej trati, 

                                                                        Nedeľa 5.2.2017 – SRJ v LOB na dlhej trati.

                                                                                                                                                  

Kategórie:                     Sobota: majstrovstvá M/W –17, M/W – 20, M/W21 - , M/W 40-,

                                    M/W 50 -,  M/W 60-, nemajstrovské M/W – 14, Open

                                    Nedeľa: SRJ -  M/W – 14, M/W – 17,  M/W 20 – ,M/W 21 -,MW 35 - ,

                                    M/W 45 - , M/W 55 -, Open                                 

Predpokladané časy: V zmysle pravidiel SZOŠ

Mapa:                          Stredná trať: Baba LOB 1:10 000, e – 5m, stav január 2017, A4

                                   Dlhá trať: Gašparova Baba LOB 1: 15 000 e-5m stav január 2017,A4

Terén:                         Malokarpatský,v priestore sú pravidelne udržiavané bežecké trate,70%

                                  Ostatné bude upravené so skútrom na šírku 2 – 2,5m - 30%                                    

Raziaci systém:            SI systém zapožičanie čipu 2 EUR/deň

Prihlášky:                    do 31.1.2017. http://www.orienteeringonline.net/Default.aspx

                                  zmeny a opravy je možné priamo na stránke

                                  alebo na medfed@gmail.com

                                  Tel: mob.0905703119.

Štartovné:                   Jednotlivci: M,W -14, M/W 60-,Open 6 EUR/deň, ostatné kat. 8 EUR/deň.

 

Prezentácia:               4.2.2017. Baba chata Korenný vrch od 11:00 do 12:00 hod

Štart:                        V sobotu o 13:00, v nedeľu o 10:00

Ubytovanie:               http://www.pezinok.sk , v okolí je dosť možností                                

Vyhlásenie výsledkov: V sobotu a v nedeľu po skončení pretekov.

                                V majstrovských kategóriach budú udelené medaile a diplomy

                                v ostatných kategóriach drobné ceny.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ: Medard Féder

Stavba tratí:              Medard Féder, Bohuš Šimonovič

Hlavný rozhodca:       Miloslav Nemček

Informácie:               www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:             Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

                                Lyžiarsky areal na Babe je za dobrých snehových podmienok

                                dosť preplnený, treba počítať s časovou rezevou miesta je dosť. 

Poznámka:                Propozície boli schválené dňa 11.1.2017. sekciou LOB SZOŠ

 

 

 

 

Medard Féder                                                                                 Miloslav Nemček

__________________________________________________________________________________

 

Preteky poriadané v roku 2015

__________________________________________

 

Výsledky MSR v LOB na Babe

Sobota

                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
M-16      2.20 km, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Schenk Jakub              RBA0001 C                                 14.02        
2. Dubovský Andrej         PEZ9901 C AŠK Pezinok               14.16   + 0.14
3. Navrátil Adam             VBA9901 C ŠK VAZKA Bratislava   24.39   +10.37
4. Schenk Michal             RBA0201 C                                  28.31   +14.29
    Dubovský Filip            PEZ0201 C AŠK Pezinok                      DISK        
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
M-18      2.50 km, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Dekrét Jakub               EBB9902 A Ekonóm Banská Bystrica   12.42        
2. Franko Stanislav          KYS9802 C Sokol Kysak                     12.59   + 0.17
3. Dudra Šimon               KYS9801 B Sokol Kysak                     17.09   + 4.27
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
M19-      3.30 km, 12 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šurgan Štefan             VBA7941 A ŠK VAZKA Bratislava       18.03        
2. Franko Dávid              KYS9301 E Sokol Kysak                    19.52   + 1.49
3. Franko Valér               KYS6601 E Sokol Kysak                    19.54   + 1.51
4. Nemec Juraj               EBB8901 E Ekonóm Banská Bystrica   21.42   + 3.39
5. Marton Radovan         KYS7802 B Sokol Kysak                     23.19   + 5.16
6. Lago Miroslav             VBA7601 C ŠK VAZKA Bratislava        26.59   + 8.56
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
M40-      2.80 km, 10 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Dudra Milan                KYS7201 C Sokol Kysak                          15.00        
2. Porubčan Igor             KYS7101 C Sokol Kysak                          16.07   + 1.07
3. Šmelík Juraj               RBA6603 C                                             17.15   + 2.15
4. Mikluš Marián             RBA7204 C                                             18.34   + 3.34
5. Jankó Tamás              HSE     C Hegyisport Szentendre Egyesule 18.59   + 3.59
6. Navrátil Rostislav        VBA6601 C ŠK VAZKA Bratislava              19.04   + 4.04
7. Schenk Róbert            RBA6802 C                                             24.52   + 9.52
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
M50-      2.50 km, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Nemec Juraj              EBB6001 C Ekonóm Banská Bystrica        16.40        
2. Malatin Juraj             RCP6301 C RCP bike team                       17.34   + 0.54
3. Mazúr Milan              RBA6201 C                                             18.32   + 1.52
4. Polakovič Peter          VZA5501 C TJ Slávia Žilinská univerzita    21.10   + 4.30
5. Jánoška Jozef            RBA5902 C                                             21.28   + 4.48
6. Grauzel Vladimír        FBA5101 C Farmaceut Bratislava              29.37   +12.57
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
W-16      2.20 km, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Miklušová Tereza          RBA9952 C                                 17.59        
2. Miklušová Tamara         RBA0252 C                                 18.31   + 0.32
3. Šmelíková Dorota         RBA0251 C                                 18.36   + 0.37
4. Navrátilová Adéla         VBA0251 C ŠK VAZKA Bratislava   22.48   + 4.49
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
W19-      2.80 km, 10 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Fajtová Stanislava        VBA8454 C ŠK VAZKA Bratislava             16.49        
2. Šmelíková Tereza         RBA9951 C                                            21.49   + 5.00
   Polakovičová Elena        VZA5850 C TJ Slávia Žilinská univerzita   DISK        
   Bialeková Martina          EBB7301 E Ekonóm Banská Bystrica        DISK        
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 21.02.2015 14:03
21.02.2015 Majtrovstvá SR v LOB v šprinte
W40-      2.50 km, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šmelíková Barbora         VBA6952 C ŠK VAZKA Bratislava  19.11        
2. Jánošková Taťjana          RBA6051 C                                20.29   + 1.18
3. Schenková Katarína        RBA7451 C                                22.05   + 2.54
4. Miklušová Dagmar          RBA7351 C                                26.36   + 7.25
-------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nedeľa


22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
M-16      2.60 km, 6 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Dubovský Andrej         PEZ9901 C AŠK Pezinok               15.14        
2. Schenk Jakub              RBA0001 C                                 15.23   + 0.09
3. Schenk Michal             RBA0201 C                                 21.32   + 6.18
4. Dubovský Filip             PEZ0201 C AŠK Pezinok              27.15   +12.01
   Navrátil Adam              VBA9901 C ŠK VAZKA Bratislava          DISK        
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
M-18      2.90 km, 8 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Dekrét Jakub               EBB9902 A Ekonóm Banská Bystrica   13.15        
2. Franko Stanislav          KYS9802 C Sokol Kysak                     14.15   + 1.00
3. Dudra Šimon               KYS9801 B Sokol Kysak                     16.54   + 3.39
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
M19-      4.40 km, 10 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šurgan Štefan            VBA7941 A ŠK VAZKA Bratislava        20.58        
2. Franko Dávid             KYS9301 E Sokol Kysak                     22.25   + 1.27
3. Franko Valér              KYS6601 E Sokol Kysak                     24.30   + 3.32
4. Marton Radovan         KYS7802 B Sokol Kysak                     25.22   + 4.24
5. Nemec Juraj               EBB8901 E Ekonóm Banská Bystrica   25.58   + 5.00
6. Lago Miroslav             VBA7601 C ŠK VAZKA Bratislava        33.30   +12.32
MS Jánoška Tomáš          RBA9301 C                                      38.47   +17.49
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
M40-      3.80 km, 8 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Porubčan Igor            KYS7101 C Sokol Kysak                          18.44        
2. Malátek Rastislav       VBA7401 C ŠK VAZKA Bratislava              18.58   + 0.14
3. Dudra Milan               KYS7201 C Sokol Kysak                          19.15   + 0.31
4. Šmelík Juraj              RBA6603 C                                             22.31   + 3.47
5. Navrátil Rostislav       VBA6601 C ŠK VAZKA Bratislava              23.53   + 5.09
6. Jankó Tamás             HSE     C Hegyisport Szentendre Egyesule 24.29   + 5.45
7. Mikluš Marián            RBA7204 C                                             24.33   + 5.49
8. Schenk Róbert           RBA6802 C                                             27.24   + 8.40
9. Pecník Ivan               EBB6801 C Ekonóm Banská Bystrica         33.19   +14.35
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
M50-      2.90 km, 8 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Nemec Juraj               EBB6001 C Ekonóm Banská Bystrica      18.04        
2. Polakovič Peter           VZA5501 C TJ Slávia Žilinská univerzita  23.37   + 5.33
3. Jánoška Jozef             RBA5902 C                                           23.45   + 5.41
4. Grauzel Vladimír         FBA5101 C Farmaceut Bratislava            25.30   + 7.26
5. Malatin Juraj              RCP6301 C RCP bike team                     26.46   + 8.42
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
OPEN      2.60 km, 6 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Halas Marian              XXX     C XXX                                22.07        
2. Toman Martin             XXX     C XXX                               32.47   +10.40
3. Pecnikova Jana           EBB     C Ekonóm Banská Bystrica  37.33   +15.26
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
W-16      2.60 km, 6 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Miklušová Tamara          RBA0252 C                                 17.27        
2. Šmelíková Dorota          RBA0251 C                                 19.45   + 2.18
3. Miklušová Tereza           RBA9952 C                                 19.47   + 2.20
4. Navrátilová Adéla          VBA0251 C ŠK VAZKA Bratislava   23.16   + 5.49
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
W19-      3.80 km, 8 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Fajtová Stanislava        VBA8454 C ŠK VAZKA Bratislava       19.23        
2. Bialeková Martina         EBB7301 E Ekonóm Banská Bystrica  19.45   + 0.22
3. Šmelíková Tereza         RBA9951 C                                      27.22   + 7.59
4. Schenková Tereza        RBA9751 C                                      36.14   +16.51
-------------------------------------------------------------------------------------                                                           Vytvořeno 22.02.2015 12:09
22.02.2015 Majstovstvá SR v LOB na strednej trati
W40-      2.90 km, 8 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šmelíková Barbora         VBA6952 C ŠK VAZKA Bratislava             21.17        
2. Jánošková Taťjana          RBA6051 C                                           23.53   + 2.36
3. Schenková Katarína        RBA7451 C                                           26.34   + 5.17
4. Miklušová Dagmar          RBA7351 C                                           30.17   + 9.00
5. Polakovičová Elena         VZA5850 C TJ Slávia Žilinská univerzita   31.38   +10.21
-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

POKYNY

 

Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2015

  v šprinte a na strednej trati

 

Usporiadateľ:                       Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie:     AŠK Pezinok

Centrum pretekov:               Pezinok – Baba – Bežecký lyžiarsky areál pri bunke .                 

Zhromaždisko:                     Chata Korenný vrch – terasa - mazanie lyží        

Dátum:                                 Sobota 21.2.2015 – Majstrovstvá SR v LOB v šprinte                      

                                             Nedeľa 22.2.2015 – Majstrovstvá SR v LOB na strednej trati.                                               

Kategórie:                            Sobota: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, M/W19 - , M/W 40-,

                                                                               M/W 50 –, M/W 60 -,

                                             nemajstrovské M/W – 14, Open

                                            Nedeľa: majstrovské M/W – 16, M/W – 18, M/W – 19, M/W 40 -,

                                                                               M/W 50 -, M/W 60 -,

                                             nemajstrovské M/W – 14 , Open,                              

Predpokladané časy:            V zmysle pravidiel SZOŠ

Uzavierka cieľa:                  V sobotu o16:00 hod, v nedeľu o 13:00 hod.

Mapa:                                   Šprint - Korenný vrch 1:10 000,E = 5m

                                             Stredná trať – Baba  1: 10 000 E = 5m                                          

Terén:                                  Malokarpatský, 90% stopy upravené ratrakom a 10% so skútrom

                                             V priestore sú kvalitne udržiavané bežecké trate.   

Kvalifikácia stôp:                plná  - upravené ratrakom  šírka 4 - 5m  90%              

                                            čiarkovaná – upravená so skútrom(do 2m cca 10 %).            

Vzdialenosti:                       Zhromaždisko – prezentácia 200m /Bunka bežecký areál/

WC a šatne                          v priestoroch Chaty Korenný vrch a v centre pretekov pri bunke.

                                             Štart a cieľ  pre obidva dni v centre pretekov

Prezentácia:                         21.2.2015. v centre pretekov v bunke        

                                             od 11:00 do 12:00 hod  vstup iba vedúci.

Štart:                                    v sobotu o 13:00, intervalový

                                             v nedeľu o 10:00, intervalový                                                      

                                                                                                                               

Vyčítanie čipov: Po príchode do cieľa každý pretekár si vyčíta čip pri bunke.

Občerstvenie                        čaj pre pretekárov po vyčítaní čipov

                                             V chate Korenný vrch možnosť stravy – reštaurácia

                                              Bufet rýchleho občerstvenia na parkovisku.

Vyhlásenie výsledkov          v sobotu  cca 16:00 hod. v centre pretekov.

                                              v nedeľu  o 13:00 hod v centre pretekov.

 Funkcionári pretekov:         Riaditeľ:             Medard Féder RI

                                             Stavba tratí:         Medard Féder RI, Bohuš Šimonovič, Ivan Butaš

                                             Hlavný rozhodca: Miloslav Nemček RI

Informácie:                           www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:                       Bežecké okruhy budú počas pretekov uzatvorené pre verejnosť

                                             pre pretekárov sú trate zakázaný priestor. Na rozcvičovanie slúži

                                             cesta od chaty Korenný vrch smerom k zjazdovke /1000/

                                             Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

                                             Lyžiarsky areál na Babe je dosť preplnený treba počítať          

                                             s dostatočnou rezevou miesta je dosť odporúčam využiť

                                             dolné parkovisko pri hlavnej ceste.

 

 

                   Medard Féder                                                                   Miloslav Nemček

                riaditeľ pretekov                                                                   hlavný rozhodca

_______________________________________________________________________________________

                        

                                             

Dĺžky tratí šprint 21.2.2015

kat vzdušne ideálne prevýš. počet ks

Open 2,2 2,6 50m 7

W14 1,9 2,3 40m 5

M14 1,9 2,3 40m 5

M16 2,2 2,6 50m 7

W16 2,2 2,6 50m 7

M18 2,5 3,2 45m 7

W18 2,2 2,6 50m 7

M19 3,4 5,3 85m 12

W19 2,9 3,6 65m 10

M40 2,9 3,6 65m 10

W40 2,5 3,2 45m 7

M50 2,5 3,2 45m 7

W50 2,2 2,6 50m 7

M60 2,2 2,6 50m 7

W60 1,9 2,3 40m 5

Dĺžky tratí stredná trať 22.2.2015

kat vzdušne ideálne prevýš. počet ks

Open 2,6 3,2 40m 6

W14 1,8 2,7 40m 6

M14 1,8 2,7 40m 6

W16 2,6 3,2 40m 6

M16 2,6 3,2 40m 6

W18 2,6 3,2 40m 6

M18 2,9 3,7 70m 8

W19 3,8 4,9 80m 8

M19 4,5 6,6 140m 10

W40 2,9 3,7 70m 8

M40 3,8 4,9 80m 8

W50 2,6 3,2 40m 6

M50 2,9 3,7 70m 8

W60 1,8 2,7 40m 6

M60 2,6 3,2 40m 6

__________________________________________________________________

 

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2015

v šprinte  a Majstrovstvá SR na stredných tratiach, SRJ.

 

Usporiadateľ:                  Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie: AŠK Pezinok

Centrum pretekov:         Pezinok – Bežecký lyžiarsky areal na Babe, Chata Korenný vrch.

Dátum:                         Sobota 21.2.2015 – Majstrovstvá SR jednotlivcov v LOB 

                             v šprinte, verejné preteky, SRJ.

                                    Nedeľa 22.2.2015 – Majstrovstvá SR v LOB        

                                                                 na strednej trati, verejné preteky,SRJ 

                                                                                                                                              

Kategórie:                     Sobota: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, M/W19 - , M/W 40-,

                                    M/W 50-,M/W 60-, nemajstrovské M/W – 14, Open

                                    Nedeľa: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, W 19 – , MW 40 - ,

                                    M/W 50 - , M/W 60 -, nemajstrovské M/W – 14, Open                                 

Predpokladané časy: V zmysle pravidiel SZOŠ

Mapa:                          Šprint: Korenný vrch LOB 1:10 000, e – 5m, stav január 2015, A4

                                   Stredná trať: Korenný vrch LOB 1: 10 000 e-5m stav január 2015,A4

Terén:                         Malokarpatský,v priestore sú pravidelne udržiavané bežecké trate,90%

                                  Ostatné bude upravené so skútrom na šírku 2 – 2,5m - 10%                                    

Raziaci systém:            SI systém zapožičanie čipu 2 EUR/deň

Prihlášky:                    do 17.2.2015. http://www.orienteeringonline.net/Default.aspx

                                  zmeny a opravy je možné priamo na stránke

                                 alebo na medfed@gmail.com

                                 Tel: mob.0905703119.

Štartovné:                  Jednotlivci: M,W -14, M/W 60-,Open 5 EUR/deň, ostatné kat. 7 EUR/deň.

 

Prezentácia:              21.2.2015. Baba chata Korenný vrch od 11:00 do 12:00 hod

Štart:                        V sobotu o 13:00, v nedeľu o 10:00

Ubytovanie:               http://www.pezinok.sk , v okolí je dosť možností                                

Vyhlásenie výsledkov: V sobotu a v nedeľu po skončení pretekov.

                                V majstrovských kategóriach budú udelené medaile a diplomy

                                v ostatných kategóriach drobné ceny.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ: Medard Féder

Stavba tratí:              Medard Féder, Bohuš Šimonovič

Hlavný rozhodca:       Miloslav Nemček

Informácie:               www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:             Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

                                Lyžiarsky areal na Babe je za dobrých snehových podmienok

                                dosť preplnený, treba počítať s časovou rezevou miesta je dosť. 

Poznámka:                Rozpis bol schválený dňa 2.2.2015. sekciou LOB SZOŠ

 

Medard Féder                                                                                 Miloslav Nemček

riaditeľ pretekov                                                                             hlavný rozhodca

 

___________________________________________________________________________________

 

 Jozefovský motýlik 2014
=======================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné výsledky kategórie: M-10        1.6km   40m 6k 
----------------------------------------------------------------------------------
1.Simon Kukurugya     SK Sandberg          SKS             15.13  +      0.00
2.Filip Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA           15.51  +      0.38
3.Andrej Miklos           KOB Sokol Pezinok    SPE            15.56  +      0.43
4.Jakub Remsík           KOB Sokol Pezinok    SPE            17.48  +      2.35
5.Michal Urban            SK Sandberg          SKS              17.51  +      2.38
 
Konečné výsledky kategórie: M-12        2.1km   70m 9k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Jakub Frano             KOB Sokol Pezinok    SPE           18.43  +      0.00
  2.Samo Njambi           KOB Sokol Pezinok    SPE           19.22  +      0.39
  3.Nicholas Ditri           KOB Sokol Pezinok    SPE           20.45  +      2.02
  4.Filip Dubovsky         ASK Pezinok          PEZ              20.56  +      2.13
  5.Nicolas Suska          KOB Sokol Pezinok    SPE           22.29  +      3.46
  6.Milan Demovic         ASK Pezinok          PEZ               22.44  +      4.01
  7.Michal Balogh          SK Sandberg          SKS             23.23  +      4.40
  8.Martin Vizner           KOB Sokol Pezinok    SPE           30.57  +     12.14
 
Konečné výsledky kategórie: M-14        3.1km   80m 10k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Medard Féder Nml.    ASK Pezinok          PEZ             19.11  +      0.00
  2.Dominic Ditri            KOB Sokol Pezinok    SPE           24.44  +      5.33
  3.Jakub Schenk           TJ Rapid Bratislava  RBA            25.39  +      6.28
  4.Matej Urban             SK Sandberg          SKS             32.40  +     13.29
  5.Matús Balogh           SK Sandberg          SKS             35.49  +     16.38
  6.Matej Kukurugya      SK Sandberg          SKS             36.04  +     16.53
  7.Matej Gacík              KOB Sokol Pezinok    SPE           37.54  +     18.43
  8.Jakub Kniebügl         KOBRA Bratislava     BBA            43.11  +     24.00
    Matej Cidorík            ASK Pezinok          PEZ               DISK             
 
Konečné výsledky kategórie: M-18        3.7km  120m 13k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Andrej Dubovsky       ASK Pezinok          PEZ            28.02  +      0.00
  2.Juraj Siandor            ASK Pezinok          PEZ             30.29  +      2.27
  3.Samuel Rybár           TJ Rapid Bratislava  RBA           35.16  +      7.14
  4.Andrej Heriban          ASK Pezinok          PEZ             42.09  +     14.07
 
Konečné výsledky kategórie: M19-        5.8km  145m 21k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Pavol Bukovác           Farmaceut Bratislava FBA           31.23  +      0.00
  2.Stefan Ringer            Akademik TU Kosice   TKE           34.57  +      3.34
  3.Peter Mizúr               Farmaceut Bratislava FBA            36.16  +      4.53
  4.Maros Bukovác          Farmaceut Bratislava FBA           37.57  +      6.34
  5.Guenther Kroupa       Naturfreunde Wien    NFW           43.23  +     12.00
  6.Juraj Smelík             TJ Rapid Bratislava  RBA              44.34  +     13.11
  7.Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA             47.56  +     16.33
  8.Karol Brull                KOB Sokol Pezinok    SPE             48.37  +     17.14
  9.Peter Frano Ml.          KOB Sokol Pezinok    SPE            49.17  +     17.54
 10.Jozef Wallner            KOBRA Bratislava     BBA            49.30  +     18.07
 11.Marián Miklus           TJ Rapid Bratislava  RBA             49.33  +     18.10
 12.Tomás Jánoska         TJ Rapid Bratislava  RBA             50.01  +     18.38
 13.Anton Kniebügl         KOBRA Bratislava     BBA            53.22  +     21.59
 14.Alena Bukovácová     Farmaceut Bratislava FBA           54.59  +     23.36
 15.Michal Pavelek          KOB Sokol Pezinok    SPE            55.24  +     24.01
 16.Samuel Imriska        Naturfreunde Wien    NFW           55.25  +     24.02
 17.Jozef Mraz               Neregistrovaní       NER               56.05  +     24.42
 18.Jozef Cierny             Neregistrovaní       NER              57.15  +     25.52
 19.Tibor Lanátor           TJ Rapid Bratislava  RBA             57.41  +     26.18
 20.Peter Vorlícek           SK Sandberg          SKS             57.56  +     26.33
 21.Tomás Janecko         KOB Sokol Pezinok    SPE           59.35  +     28.12
 22.Milan Kovac              SK VAZKA Bratislava  VBA         60.53  +     29.30
 23.Michal Tomasovic      KOB Sokol Pezinok    SPE          73.00  +     41.37
 24.Peter Wartiak            Farmaceut Bratislava FBA          73.51  +     42.28
    Marián Spisiak            KOB Sokol Pezinok    SPE           DISK             
 
Konečné výsledky kategórie: M45-        4.8km  130m 15k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Peter Mlynárik           SK VAZKA Bratislava  VBA        36.44  +      0.00
  2.Mojmir Stastny          Neregistrovaní       NER            41.00  +      4.16
  3.Ján Stubna               TJ Rapid Bratislava  RBA           42.33  +      5.49
  4.Róbert Schenk          TJ Rapid Bratislava  RBA           43.44  +      7.00
  5.Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA           48.24  +     11.40
  5.Dusan Rybár             TJ Rapid Bratislava  RBA           48.24  +     11.40
  7.Jozef Jánoska            TJ Rapid Bratislava  RBA           48.36  +     11.52
  8.Richard Balogh          SK Sandberg          SKS            49.45  +     13.01
  9.Dusan Formanko        TJ Rapid Bratislava  RBA           50.13  +     13.29
 10.Emil Kukurugya         SK Sandberg          SKS           51.48  +     15.04
 11.Roman Kucera           ASK Pezinok          PEZ            53.42  +     16.58
 12.Viktor Miklus             Farmaceut Bratislava FBA         67.04  +     30.20
    Ján Furucz                  Farmaceut Bratislava FBA         DISK             
 MS Fabian Samec             WAT                  WAT      MS   43.57  +      7.13
 
Konečné výsledky kategórie: M55-        3.7km  120m 13k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Ján Mizúr                   Farmaceut Bratislava FBA           29.40  +      0.00
  2.Ivan Oravec St.          KOB Sokol Pezinok    SPE           33.33  +      3.53
  3.Jozef Fekiac st           SK VAZKA Bratislava  VBA           36.13  +      6.33
  4.Ludovít Smelík           TJ Rapid Bratislava  RBA             36.17  +      6.37
  5.Oldrich Denemarek     BETA URSUS Brno      BUB         49.45  +     20.05
 
Konečné výsledky kategórie: Open        2.1km   70m 9k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Andrej Miklos St.       KOB Sokol Pezinok    SPE           16.59  +      0.00
  2.Peter Karch              KOB Sokol Pezinok    SPE            19.37  +      2.38
  3.Stefan Brnák            SK Sandberg          SKS              20.26  +      3.27
  4.Martina Brnáková      SK Sandberg          SKS             21.59  +      5.00
  5.Erika Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA            23.32  +      6.33
  6.Lubica Mravíková       SK Sandberg          SKS             25.23  +      8.24
  7.Vierka Hojková          KOB Sokol Pezinok    SPE           26.18  +      9.19
  8.Jan Nebesky              Neregistrovaní       NER             28.08  +     11.09
 
Konečné výsledky kategórie: RD          1.6km   40m 6k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Marek Mraz                Neregistrovaní       NER             16.15  +      0.00
  2.Dávid Remsík             KOB Sokol Pezinok    SPE           16.30  +      0.15
  3.Karol Paluska             Farmaceut Bratislava FBA           17.45  +      1.30
  4.Matús Miklos              KOB Sokol Pezinok    SPE           18.14  +      1.59
  5.Teodorka Mravíková   SK Sandberg          SKS             18.19  +      2.04
  6.Jakub Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA            18.57  +      2.42
  7.Dorota Franová          KOB Sokol Pezinok    SPE           19.12  +      2.57
  8.Daniel Smelík            TJ Rapid Bratislava  RBA             19.15  +      3.00
  9.Anna Demovicová      ASK Pezinok          PEZ               19.57  +      3.42
 10.Lukás Miklas             Neregistrovaní       NER              20.01  +      3.46
 11.Samuel Legát            Neregistrovaní       NER             20.11  +      3.56
 12.Eliska Mlynáriková     SK VAZKA Bratislava  VBA         20.47  +      4.32
 13.Jakub Brnák              SK Sandberg          SKS            20.54  +      4.39
 14.Lucka Vorlícková        SK Sandberg          SKS            20.56  +      4.41
 15.Veronika Trubacová    ASK Pezinok          PEZ             21.49  +      5.34
 16.Zora Baloghová          SK Sandberg          SKS            21.54  +      5.39
 17.Radko Mihal               Neregistrovaní       NER             22.22  +      6.07
 18.Dianka Brnáková        SK Sandberg          SKS            23.57  +      7.42
 19.Ondrej Kovác             SK VAZKA Bratislava  VBA         24.11  +      7.56
 20.Natália Trubacová       ASK Pezinok          PEZ             25.32  +      9.17
 21.Matej Hrica                 Neregistrovaní       NER            26.20  +     10.05
 22.Adelka Rohalová          SK Sandberg          SKS           28.42  +     12.27
 23.Ema Vargová              KOB Sokol Pezinok    SPE          29.06  +     12.51
 24.Jonatán Furucz            Farmaceut Bratislava FBA         29.37  +     13.22
 25.Vanda Brídziková         SK Sandberg          SKS           33.32  +     17.17
 26.Sebastián Furucz         Farmaceut Bratislava FBA         34.50  +     18.35
 27.Branko Brídzik             SK Sandberg          SKS           34.53  +     18.38
 28.Michal Witlinger           Neregistrovaní       NER            44.44  +     28.29
 
Konečné výsledky kategórie: W-10        1.6km   40m 6k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Ema Havlíkova             KOB Sokol Pezinok    SPE         13.34  +      0.00
  2.Ivonka Rohalová          SK Sandberg          SKS           17.44  +      4.10
  3.Martinka Vorlícková      SK Sandberg          SKS           21.36  +      8.02
  4.Katka Mravíková          SK Sandberg          SKS           22.37  +      9.03
 
Konečné výsledky kategórie: W-12        2.1km   70m 9k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Zuzana Féderová          ASK Pezinok          PEZ                23.51  +      0.00
  2.Zofia Kovácová             SK VAZKA Bratislava  VBA           47.39  +     23.48
 
Konečné výsledky kategórie: W-14        2.1km   70m 9k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Alzbeta Dubovská         ASK Pezinok          PEZ             19.40  +      0.00
  2.Dorota Smelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA           23.14  +      3.34
  3.Alzbeta Kubenová         TJ Rapid Bratislava  RBA           24.12  +      4.32
 
Konečné výsledky kategórie: W-18        3.1km   80m 10k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Tamara Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA           30.43  +      0.00
  2.Miriam Cidoríková          ASK Pezinok          PEZ            30.54  +      0.11
  3.Alexandra Hojková        KOB Sokol Pezinok    SPE          47.40  +     16.57
 
Konečné výsledky kategórie: W19-        4.8km  130m 15k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Nathanaëlle Gerbeaux   OLC Wienerwald       OLC         42.58  +      0.00
  2.Marta Prékopová          Farmaceut Bratislava FBA         45.23  +      2.25
  3.Barbora Smelíková       SK VAZKA Bratislava  VBA        47.27  +      4.29
  4.Tereza Schenková        TJ Rapid Bratislava  RBA           49.49  +      6.51
  5.Dagmar Miklusová        TJ Rapid Bratislava  RBA           51.08  +      8.10
  6.Tereza Miklusová          TJ Rapid Bratislava  RBA           51.28  +      8.30
  7.Katarína Schenková      TJ Rapid Bratislava  RBA           53.32  +     10.34
  8.Monika Urbanová          SK Sandberg          SKS           54.22  +     11.24
  9.Katarína Lanátorová      TJ Rapid Bratislava  RBA           56.04  +     13.06
 10.Barbora Vorlícková       SK Sandberg          SKS           59.49  +     16.51
    Lenka Jablonovská         KOB Sokol Pezinok    SPE         VZDAL            
 
Konečné výsledky kategórie: W45-        3.7km  120m 13k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Tatjana Jánosková      TJ Rapid Bratislava  RBA           40.56  +      0.00
  2.Sona Mazúrová           TJ Rapid Bratislava  RBA           41.13  +      0.17
  3.Irena Perinková          BETA URSUS Brno      BUB        43.11  +      2.15
  4.Martina Pánková         TJ Rapid Bratislava  RBA           44.35  +      3.39
  5.Iva Kumova               TJ Rapid Bratislava  RBA            45.52  +      4.56
 
Konečné výsledky kategórie: W55-        3.1km   80m 10k 
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Beata Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA             30.34  +      0.00
  2.Mária Fekiacová          SK VAZKA Bratislava  VBA           37.42  +      7.08
    Katarína Darícková       Neregistrovaní       NER              DISK             

 

__________________________________________________________________________________
 

Pokyny

2.ročníka pretekov JOZEFOVSKÝ MOTÝLIK v Orientačnom behu,

8. kolo  oblastnej ligy 2014 pre Západnú oblasť SZOŠ

 

Dátum:                                   15. 3. 2014 (sobota)

Usporiadateľ:                        AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu,  

Klasifikácia pretekov:          Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS

                                                 na strednej trati.

Zhromaždisko:                       Hlavné parkovisko na Pezinskej Babe, chata Korenný vrch         

Prezentácia:                           Chata Korenný vrch  od 9.30 hod do 10.30 hod.

Štart:                                      00:00 = ľubovoľný v čase od 11.00 do 12.00 hod.

Mapa:                                    mapa pre OB "Korenný vrch", mierka M = 1:10 000

                                               E -5m, stav 10/2013. Bez vodovzdornej úpravy, mapníky budú

                                               k dispozícii na štarte    

Opisy kontrol:                       Vytlačené na mapách a vo forme piktogramov na zhromaždisku.

Kategórie:                             M/W–10, M/W-12, M/W–14, M/W–18, M/W 19–,

                                               M/W- 45, M/W 55-, Open, RD (dieťa s doprovodom).                

Raziaci systém:                     Sportident, zapožičanie SI čipu = 2,- €,  Nevrátenie čipu 30,- €                                              

Parametre tratí:                     kategória                          dĺžka         prevýš.          počet KS

                                               M10, W10, RD                1,6            40                 6

                                               M12,W12,W14,OPEN    2,1            70                 9

                                               M14,W18,W55               3,1            80                 10

                                               M18,M55,W45                3,7            120               13

                                               M45,W19                        4,8            130               15

                                               M19                                 5,8            145               21

                                               R8 – obrázková trať na vrchnej časti zjazdovky

                                               R8 - bude štartovať od 12:00 do 13:00

Vzdialenosti:                          zhromaždisko – štart 50 m

                                               zhromaždisko – cieľ 0 m

                                               parkovisko – zhromaždisko 0 m

Vyhodnotenie:                       cca 13.30 hod. (predpokladaný čas). Víťazi získajú drobné vecné ceny. V kat    

                                                MW10 a MW12 budú vyhodnotení prví traja. V kategórii RD všetci.  Deti

                                                sladkosti.

                                                Na záver  Jozefovské prekvapenie.

Iné:                                         Prezliekanie - terasa pred chatou Korenný vrch.

                                               Občerstvenie a WC v chate.

Predpis:                                  Preteká sa podľa pravidiel OB.

Funkcionári:                          Riaditeľ pretekov:        Medard Féder str.

                                               Hlavný rozhodca:         Bronislava Šimová

                                               Stavba tratí:                 Medard Féder st.

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO  NÁSLEDKOM  TÝCHTO  PRETEKOV.

               

            Bronislava Šimová                                                                  Medard Féder

  hlavný rozhodca                                                                    riaditeľ pretekov

 

 
 

     PROPOZÍCIE

2.ročníka pretekov JOZEFOVSKÝ MOTÝLIK v Orientačnom behu,

8. kolo  oblastnej ligy 2014 pre Západnú oblasť SZOŠ

 

Dátum:                                   15. 3. 2014 (sobota)

Usporiadateľ:                        AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu,  

Klasifikácia pretekov:          Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS .

Zhromaždisko:                       Hlavné parkovisko na Pezinskej Babe, chata Korenný vrch         

Prezentácia:                           15. 3. 2014, od 9.30 hod do 10.30 hod.

Štart:                                      00:00 = ľubovoľný v čase od 11.00 do 12.00 hod.

Mapa:                                    mapa pre OB "Korenný vrch", mierka M = 1:10 000  

                                               E -5m , stav 10/2013.     

Opis terénu:                           Malokarpatský kopcovitý terén.

Kategórie:                             M/W–10, M/W-12, M/W–14, M/W–18, M/W 19–,                                                                                                                  M/W- 45, M/W 55-, Open

                                               RD (dieťa s doprovodom).

Štartovné:                              RD, M/W–10, M/W-12, M, W–14,        = 2,- €

                                               Ostatné kategórie        = 4,- €

                                               Platba pri prezentácii podľa prihlášky.

Prihlášky:                              do 12.3.2014, cez www.orienteeringonline.net  

                                               Informácie na: www.askpez.wbl.sk     

Raziaci systém:                     SportIdent, zapožičanie SI čipu =2,-€,                                                      

                                               Nevrátenie čipu 30€

Vyhodnotenie:                       Cca 13.30 hod. (predpokladaný čas). Víťazi získajú drobné vecné ceny.

Iné:                                         Prezliekanie - terasa pred chatou Korenný vrch.

                                               Občerstvenie a WC v chate.            

Funkcionári:                          Riaditeľ pretekov:           Medard Féder str.

                                               Hlavný rozhodca:            Bronislava Šimová

                                               Stavba tratí:                    Medard Féder st.

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO  NÁSLEDKOM  TÝCHTO  PRETEKOV.

               

            Bronislava Šimová                                                                  Medard Féder

  hlavný rozhodca                                                                    riaditeľ pretekov

 

 
LOB zima 2013/2014
 
 
24.1.2014.Pre zlé snehové podmienky sa preteky v LOB presúvajú na iný termín,ktorý včas oznámime. 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE

Medzinárodné majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2014

v šprinte  a na stredných tratiach, SRJ.

Usporiadateľ:                  Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie: AŠK Pezinok

Centrum pretekov:         Pezinok – Bežecký lyžiarsky areal na Babe, Chata Korenný vrch.

Dátum:                         Sobota 1.2.2014 – Medzinárodné majstrovstvá SR jednotlivcov v LOB v

šprinte, verejné preteky, SRJ.

Nedeľa 2.2.2014 – Medzinárodné majstrovstvá SR v LOB        

                                    na strednej trati, verejné preteky,SRJ.        

Kategórie:                     Sobota: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, M/W19 - , M/W 40-,

                                    M/W 50-,M/W 60-, nemajstrovské M/W – 14, Open

                                    Nedeľa: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, W 19 – , MW 40 - ,

                                    M/W 50 - , M/W 60 -, nemajstrovské M/W – 14, Open                                 

Predpokladané časy: V zmysle pravidiel SZOŠ

Mapa:                          Šprint: Korenný vrch LOB 1:5 000, e – 5m, stav január 2014, A4

                                   Stredná trať: Korenný vrch LOB 1: 10 000 e-5m stav január 2014,A4

Terén:                         Malokarpatský,v priestore sú pravidelne udržiavané bežecké trate,70%

                                  Ostatné bude upravené so skútrom na šírku 2 – 2,5m - 30%                                    

Raziaci systém:            SI systém zapožičanie čipu 2 EUR/deň

Prihlášky:                    do 27.1.2014. http://www.orienteeringonline.net/Default.aspx

                                  zmeny a opravy je možné priamo na stránke

                                  poprípade na medfed@gmail.com

                                  Tel: mob.0905703119.

Štartovné:                 Jednotlivci: M,W -14, M/W 60-,Open 5 EUR/deň, ostatné kat. 7 EUR/deň.

 

Prezentácia:              1.2.2013. Baba chata Korenný vrch od 11:00 do 12:00 hod

Štart:                        V sobotu o 13:00, v nedeľu o 10:00

Ubytovanie:               http://www.pezinok.sk , v okolí je dosť možností                                

Vyhlásenie výsledkov: V sobotu a v nedeľu po skončení pretekov.

                                V majstrovských kategóriach budú udelené medaile a diplomy

                                v ostatných kategóriach drobné ceny.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ: Medard Féder

Stavba tratí:              Medard Féder, Bohuš Šimonovič

Hlavný rozhodca:       Miloslav Nemček

Informácie:               www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:             Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

                                Lyžiarsky areal na Babe je za dobrých snehových podmienok

                                dosť preplnený, treba počítať s časovou rezevou miesta je dosť. 

Poznámka:                Rozpis bol schválený dňa 13.12.2013 sekciou LOB SZOŠ

 

Medard Féder                                                                                 Miloslav Nemček

riaditeľ pretekov                                                                             hlavný rozhodca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preteky poriadané v r 2013.

----------------------------------------------------

 
POKYNY

1.ročníka pretekov JOZEFOVSKÝ MOTÝLIK v Orientačnom behu,

6. kolo  Zimnej ligy 2013 pre Západnú oblasť SZOŠ

 

Dátum:              16.3.2013 (sobota)

Usporiadateľ:     AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu, www.askpez.wbl.sk 

Klasifik. pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS .

Zhromaždisko:    Pezinok, priestor bývalej školy na Cajlanskej ulici č. 88

                          50 m od autobusovej zástavky Cajlanská ulica stred./hostinec Baník/

Parkovisko:       Parkovanie vozidiel na Cajlanskej ulici parkovisko pred Amfiteátrom,

                          v okolí zhromaždiska je rozkopaná cesta nedá sa zaparkovať.

Vzdialenosti:      Parkovisko – zhromaždisko 300m nebude značené.

                          Zhromaždisko – štart 50m

                          Zhromaždisko – cieľ 50m  

Prezentácia:       16.3. 2013, od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste zhromaždiska.

Štart:                 00:00 = ľubovoľný v čase od 11.00 do 12.00 hod.

Mapa:                 mapa pre OB "Muškát", mierka M=1:5000, ekvidištanta 2 m,     

norma ISSOM 2007, stav 04/2012, rozmer A4, bez vodovzdornej úpravy.

Opis terénu:      južná časť priestoru mapy (50%) je sídlisková zástavba s pohybom vozidiel po 

komunikáciách.Ostatné tvoria lúky a vinohrady.(50%)

Kategórie:          M/W–10, M/W-12, M/W–14, M/W–18, M/W 19–, M/W 45–,M/W 55-, Open,        

 RD (dieťa s doprovodom).

Informácie na:   medfed@gmail.com                        

Raziaci systém:  SportIdent, vyčítanie čípov na zhromaždisku.

Vyhodnotenie:   Okolo 13.00 hod. (predpokladaný čas). Víťazi obdržia drobné vecné ceny.

Iné:                    Šatne - stan na zhromaždisku a WC budú v priestore zhromaždiska.                         

Funkcionári:       Riaditeľ pretekov: Medard Féder str.

                         Hlavný rozhodca:  Bronislava Šímová

                         Stavba tratí:       Medard Féder st.

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS  ALEBO  NÁSLEDKOM  TÝCHTO  PRETEKOV.

          Bronislava Šímová                                             Medard Féder str.      

hlavný rozhodca                                               riaditeľ pretekov

_________________________________________________________________________

 

JOZEFOVSKÝ MOTÝLIK DĹŽKY TRATÍ.

Prevýšenie tratí je od 0m - 10m.

RD -   1,3km,8ks

M10 – 1,3km, 8ks

M12 – 2,6km, 14ks

M14 – 3,4km, 20ks

M18 – 3,9km, 23ks

M19  - 4,9km , 27ks

M45 – 3,9km, 23ks

M55 -  3,4km, 20ks

W10 – 1,3km, 8ks

W12 – 2,6km 14ks

W14 – 2,6km, 14ks

W18 – 3,4km, 20ks

W19  -  3,9km, 23ks

W45 – 3,4km,20ks

W55 – 2,6km,14ks

OPEN – 2,6km,14ks

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

     PROPOZÍCIE

1.ročníka pretekov JOZEFOVSKÝ MOTÝLIK v Orientačnom behu,

6. kolo  Zimnej ligy 2013 pre Západnú oblasť SZOŠ

 

Dátum:              16.3.2013 (sobota)

Usporiadateľ:    AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu, www.askpez.wbl.sk  

Klasifik. pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS .

Zhromaždisko:    Pezinok, priestor bývalej školy na Cajlanskej ulici č. 88

                          50 m od autobusovej zástavky Cajlanská ulica stred./hostinec Baník/

Prezentácia:      16.3. 2013, od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste zhromaždiska.

Štart:                00:00 = ľubovoľný v čase od 11.00 do 12.00 hod.

Mapa:                 mapa pre OB "Muškát", mierka M=1:5000, ekvidištanta 2 m,     

norma ISSOM 2007, stav 04/2012, rozmer A4, bez vodovzdornej úpravy.

Opis terénu:      Južná časť priestoru mapy (50%) je sídlisková zástavba s pohybom vozidiel po

                           komunikáciach.Ostatné tvoria lúky a vinohrady.(50%)

Kategórie:         M/W–10, M/W-12, M/W–14, M/W–18, M/W 19–, M/W 45–,M/W 55-, Open, 

                           RD (dieťa s  doprovodom).

Štartovné:         RD, M/W–10, M/W-12, M,W–14,        =3,- €

                         Ostatné kategórie        =4,- €

                         Platba pri prezentácii podľa prihlášky.

Prihlášky:          do 12.3.2013, cez on-line systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net,

                         Informácie na: medfed@gmail.com

Prihlášky po termíne s prirážkou 50% štartovného obmedzené podľa počtu máp.

Raziaci systém:  SportIdent, zapožičanie SI čipu =2,-€, nevrátenie čipu =30,-€.

Vyhodnotenie:   Okolo 13.00 hod. (predpokladaný čas). Víťazi obdržia drobné vecné ceny.

Iné:                    Šatne - stan na zhromaždisku a WC budú v priestore zhromaždiska.

               

Funkcionári:       Riaditeľ pretekov: Medard Féder str.

                         Hlavný rozhodca:  Bronislava Šímová

                         Stavba tratí:       Medard Féder st.

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS  ALEBO  NÁSLEDKOM  TÝCHTO  PRETEKOV.

                  Bronislava Šímová                                            Medard Féder str.     

        hlavný rozhodca                                               riaditeľ pretekov

______________________________________________________________________________

 

Info k pretekom na Červenom Kameni.

20.2.2013. Snehu je dosť každý deň nám niečo pripadáva dnes ráno 10 cm nového snehu,trate musíme každý deň upravovať - stláčať aby boli dostatočne tvrdé. Mapy už sú uzavreté preteky prebehnú v plnom rozsahu za dobrých snehových podmienok výška snehu od 30 - 50 cm. Centrálne parkovisko pred hradom Červený Kameň je centrum pretekov cesty sú zjazdné bez snehových reťazí.

___________________________________________________________________________

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

POKYNY

 

Medzinárodné majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2013

 na krátkej trati a v štafetách

 

 

Usporiadateľ:                       Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie:     AŠK Pezinok

Centrum pretekov:               Častá – hrad Červený Kameň. Hlavné parkovisko označené na                

                                             príjazdovej ceste. Parkovanie mimo hlavného parkoviska je

                                             zakázané.                                              

Dátum:                                 Sobota 23.2.2013 – Medzinárodné majstrovstvá SR jednotlivcov                         

                                             v LOB na krátkej trati .

                                             Nedeľa 24.2.2013 – Medzinárodné majstrovstvá SR    

                                             v LOB štafiet

Kategórie:                            Sobota: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, M/W19 - , M/W 40-,

                                                                               M/W – 50,

                                             nemajstrovské M/W – 14, Open

                                             Nedeľa:  M/W – 14, M/W – 18, W 19 – , MW 35 - ,

                                                            M/W 45 - ,  štartujú dvojčlenné oddielové štafety

                                                            M19 - , štartujú trojčlenné oddielové štafety                             

        Open – dvojčlenná štafeta - nemajstrovská       

Predpokladané časy:            V zmysle pravidiel SZOŠ

Uzavierka cieľa:                  V sobotu o16:00 hod, v nedeľu o 14:00 hod.

Mapa:                                   Častovské mraznice mierka 1:10 000, e – 5m, stav február 2013

                                             Mapy sa v cieli odoberajú po obidva dni všetkým pretekárom.

                                             Výdaj máp v nedeľu o 13:00 hod v cieli pretekov štafiet.

Terén:                                  Malokarpatský,v priestore je veľa  chodníkov a cestičiek,

                                             V priestore sú čiastočne udržiavané bežecké trate.   

Kvalifikácia stôp:                plná  - upravené so skútrom na šírku (2 – 2,5m/ cca 65 %)              

                                            čiarkovaná – upravená so skútrom(do 2m caa 30 %).

                                            bodkovaná – 1x skúter (cca 5% )           

Vzdialenosti:                       parkovisko – prezentácia 100m

WC a šatne                          v priestoroch soc.zariadenia pri prezentácii.

                                             centrum – štart -200 m, štart- cieľ - 100 m, pre obidva dni.

Prezentácia:                         23.2.2013. Značené z parkoviska pred hradom Červený Kameň        

                                             od 11:00 do 12:00 hod 

Štart:                                    v sobotu o 13:00, intervalový

                                             v nedeľu o 10:00, vo vlnách

štart: 00:00  kat.M19, W19, M35, M18,

         00:10  kat.M45, M14, W35, W45,W18,W14,Open.  

Štartovné čísla:  Jednotlivci sobota čierne čísla.štafety nedeľa farebné čísla 

 

Pretekár je povinný nosiť štartovné číslo viditeľne na stehne 

                                             pravej nohy, v štafetách 1.úsek modré číslo.

                                                                                    2.úsek červené číslo

                                                                                    3.úsek M19 zelené číslo.

Štafety:                                 V sobotu do15 hod každý oddiel nahlási na pridelenom lístku 

                                              v akom poradí budú štartovať členovia štafety na prezentácii..      

Vyčítanie čipov:                   Po príchode do cieľa každý pretekár si vyčíta čip na prezentácii

Občerstvenie                        čaj pre pretekárov po vyčítaní čipov na prezentácii.

                                             200m od parkoviska je reštauračné zariadenie, kde je dostatok

                                             jedla a pitia podľa vlastného výberu.

                                             http://www.tavernapodbastou.sk/index.html

Vyhlásenie výsledkov          v sobotu  o 15:00 hod. v centre pretekov.

                                              v nedeľu  o 13:00 hod v centre pretekov.

 Funkcionári pretekov:         Riaditeľ:                   Medard Féder

                                             Stavba tratí:              Medard Féder, Bohuš Šimonovič

                                             Hlavný rozhodca:     Miloslav Nemček

Informácie:                           www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:                        Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

 

 

 

                   Medard Féder                                                                   Miloslav Nemček

                riaditeľ pretekov                                                                   hlavný rozhodca

_____________________________________________________________________________________

                        

                                             

 
 
 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

PROPOZÍCIE

 

Medzinárodné majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2013

 na krátkej trati a v štafetách

 

 

Usporiadateľ:                       Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie:       AŠK Pezinok

Centrum pretekov:               Častá – hrad Červený kameň.                                             

Dátum:                               Sobota 23.2.2013 – Medzinárodné majstrovstvá SR jednotlivcov                                                                     v LOB na krátkej trati .

                                          Nedeľa 24.2.2013 – Medzinárodné majstrovstvá SR    v LOB štafiet

Kategórie:                           Sobota: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, M/W19 - , M/W 40-,

                                                                               M/W – 50,

                                          nemajstrovské M/W – 14, Open

                                          Nedeľa:  M/W – 14, M/W - 16, M/W – 18, W 19 – , MW 35 - ,

                                                            M/W 45 - ,  štartujú dvojčlenné oddielové štafety

                                                            M19 - , štartujú trojčlenné oddielové štafety                             

              Open – dvojčlenná štafeta - nemajstrovská  

Predpokladané časy:            V zmysle pravidiel SZOŠ

Mapa:                                   Častovské mraznice mierka 1:10 000, e – 5m, stav január 2013

                                             Nový priestor  pre LOB                                          

Terén:                                  Malokarpatský,v priestore je veľa  chodníkov a cestičiek, ktoré

                                            budú upravené so skútrom na šírku 2 – 2,5m (cca 70 %) a do 2m

                                            (cca 30 %). V priestore sú čiastočne udržiavané bežecké trate.       

Raziaci systém:                    SI systém zapožičanie čipu 2 EUR/deň

Prihlášky:                            do 17.2.2013. http://www.orienteeringonline.net/Default.aspx  

                                          zmeny a opravy je možné priamo na stránke

                                           poprípade na medfed@gmail.com                                  

                                           Tel:  mob.0905703119.                                       

Štartovné:                            Jednotlivci:  M,W -14, ,Open 5 EUR, ostatné kat. 7 EUR.

                                            Štafety: dvojčlenné 10 EUR,  M19-, 15 EUR,                                                              

Prezentácia:                         23.2.2013. Značené z parkoviska pred hradom Červený Kameň        

                                            od 11:00 do 12:00 hod 

Štart:                                    V sobotu o 13:00, v nedeľu o 10:00

Ubytovanie:                           http://www.obec-casta.sk/ubytovanie, v okolí je dosť možností

                                            na ubytovanie.

Vyhlasenie pretekov             V sobotu a v nedeľu  po skončení pretekov. 

Funkcionári pretekov:           Riaditeľ:   Medard Féder

                                          Stavba tratí:   Medard Féder, Bohuš Šimonovič

                                          Hlavný rozhodca:   Miloslav Nemček

Informácie:                          www.askpez.wbl.sk

Upozornenie:                        Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

Poznámka:                           Rozpis bol schválený dňa  2.1.2013. sekciou LOB SZOŠ

 

 

 

                   Medard Féder                                                                   Miloslav Nemček

                riaditeľ pretekov                                                                   hlavný rozhodca

____________________________________________________________________________________

13.2.2013. V priestore pretekov je dostatok snehu a zdá sa že ani teploty nebudú vysoké a preteky budú v plnom rozsahu.  

_________________________________________________________________________________

 

11.2.2013. Stav snehu v priestore pretekov na Červenom Kameni je zatiaľ nevyhovujúci potrebujeme aby pripadlo 15 cm nového snehu, ak do poriadania pretekov nenapadne preteky budú v náhradmom priestore na Pezinskej Babe tam je momentálne dostatok snehu 18.2.2013 rozhodneme o prípadnej zmene priestoru pretekov.

___________________________________________________________________________

Zmenené propozície MMSR v LOB.

31.1.2013. Opravené propozície MMSR v LOB na nový dátum, otvorený prihlasovací systém kde je možné robiť zmeny v prihláškach poprípade poslať zmeny na medfed@gmail.com Uzávierka prihlášok bude 17.2.2013.

___________________________________________________________________________________

 

30.1.2013. Zrušenie pretekov v LOB.
Preteky v LOB, ktoré sa mali konať na Červenom Kameni sú zrušené z dôvodu vysokých teplôt sneh sa rýchlo topí a ochladenie do víkendu nepríde náhradný termín je zatiaľ 23.2. a 24.2.2013. V mene pani ZIMY sa Vám ospravedlňujem.
____________________________________________________________________________________

29.1.2013.

zoznam prihlásených - jednotlivci, zoznam prihlásených - štafety

Dnešné počasie na Červenom Kameni je pravé zimné teplota  tesne pod nulou sneh sa netopí ale nový pripadáva a dosť husto sneží dúfam že sa to nezhorší snehu je od 25cm - 50cm

Budem rád keď si skontrolujete prihlášky a ak niečo nesedí tak oznámiť na medfed@gmail.com .

____________________________________________________________________________

 

23.1.2013. Podmienky sú stále dobré, v priestore pretekov je dostatok snehu ak nedôjde k prudkému otepleniu preteky sa uskutočnia v plnom rozsahu.

14.1.2013. novinky

Máme pripravené trate, dlžky sú zverejnené, môže prísť ešte k malým zmenám podľa snehovej situácii. Teraz je stav taký že preteky môžu byť v plnom rozsahu a na kvalitnom podklade.Už len treba dôverovať predpovediam že ešte nám niečo pripadne.  

 

Dlžky tratí.

Krátka trať  MSR v LOB

M19- ,    6,2 km,   prev.  210m, 18ks

W19-,    4,4 km,   prev.   110m, 16ks

M-18, M40-, 4,5km, prev. 90m, 15ks

W-18, M-16, 3km, prev. 65m, 12ks

W40-, M50-, 3km, prev. 65m, 12ks

W50-,  2,4km, prev. 45m, 8ks

M-14, W-16, 2,4km, prev. 45m, 8ks

W-14, Open, 2,1km, prev.25m, 8ks 

Štafety  MSR v LOB

M19-, 6 – 6,5km, 11ks,

W19-, 4 – 4,5km, 11ks,

M-18, M35-, 4 – 4,5km, 11ks,

W-18,W45-, 2,5 - 2,8km, 7ks,

W35-, M45-, 3,3 – 3,8km, 8ks,

W-14, M-14, Open, 2 – 2,3km, 6ks,

______________________________________________________________________________

 

Ukážka terénu na LOB (mapy)

 

__________________________________________

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
PROPOZÍCIE
Medzinárodné majstrovstvá SR v orientačnom behu na dlhých tratiach
Medzinárodné majstrovstvá SR v orientačnom behu štafiet

Technické zabezpečenie: AŠK Pezinok
Termín:                        22.- 23.9.2012

Klasifikácia pretekov:      22.9.2012 – sobota Medzinárodné MSR na dlhých tratiach                                                a verejné  preteky. Denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom                                     behu na dlhých tratiach, s určeným poradím kontrolných stanovíšť
                                  23.9.2012 – nedeľa Medzinárodné MSR štafiet.
                                  Denné, otvorené preteky 3-členných štafiet v orientačnom behu                                              s určeným poradím kontrolných stanovíšť.
                                  V kategóriách M-14, W-14 pretekajú dvojčlenné štafety.
Centrum:                     Pezinok – Lyžiarske centrum.na Babe
Kategórie:        Sobota: Majstrovské kategórie:
                                 M-14, M-16, M-18, M-20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55                                  M 60-, M 65-, M 70-
                                 W-14, W-16, W-18, W-20, W 21, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-                                    W 60-
                                 Nemajstrovské kategórie:   M/W-8 R, M/W-10, M/W – 12,
                                                                K3 – kondičná trať v dĺžke cca 3 km
                                                                  M 21C (cca 5-6 km)
                      Nedeľa: M-14, M-18, M 19-, M 35-, M 45-
                                 W-14, W-18, W 19-, W 35-, W 45-
                                 OPEN - trojčlenná štafeta (bez rozdielu pohlavia, veku i klubovej                                                príslušnosti)
Predpokladaný čas víťazov: V zmysle Pravidiel SZOŠ.
Prihlášky:                    Zasielať e-mailom na adresu medfed@gmail.com do 15.9.2012, platí po                                   spätnom potvrdení. Prihlášky po termíne podľa možnosti usporiadateľa so                                  100%  prirážkou                                                                                  
                                V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné. číslo,
                                SI – kód alebo požiadavku na prenájom čipu.
Ubytovanie:                Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie v telocvični 3€/osoba iné možnosti                                     www.pezinok.sk a www.motelnavrchu.sk
Prezentácia:               22.9.2012 od 9:00 do 10:30 v centre pretekov
Štart:                        V sobotu o 11:00 hod
                                V nedeľu o 9:00 hod
Štartovné:                  MMSR Dlhá trať
                                M/W–10, M/W-8 R, M/W-12, ........ 4€
                                M/W-14, M-70, K3, M 21C............ 6€
                                Ostatné kategórie ............................ 8€
Štafety:                     M/W-14..........................................10 
                                 OPEN............................................15€
                                Ostatné kategórie............................ 18€
Stravovanie:               Bufet v centre a v reštauráciách na okolí.
Občerstvenie               Na trati voda a v cieli minerálka
Mapa:                        Korenný vrch 1 : 15 000 (pre kat. M20E, M21E, M35E, W21E), ostatné                                       kategórie mierka mapy 1: 10 000 – dlhá trať, formát A4
                                 Baba 1 : 10 000 - štafety, A4
Autori:                       Féder Medard, Tomašovič Michal, stav júl, august 2012
Opis terénu:                Karpatský, kopcovitý prevažne dobre priebežný čistý les.
                                Cestná sieť strednej hustoty. Po kalamite nové rúbaniská.
Raziaci systém:            Sportident. Zapožičanie SI – čipu 2€ na deň/osoba
                                Nevrátenie čipu alebo strata 30€
Ceny:                        Medaile, diplomy a vecné ceny prvý traja v každej kategórii.
                                Verejné preteky prvý traja vecné ceny.
Funkcionári:                Riaditeľ pretekov Medard Féder st., R1
                                Hlavný rozhodca Nemček Miloslav, R1
                                Stavba tratí Lukáš Barták, R3, Medard Féder st., R1
Schvaľovacia doložka   Propozície boli schválené Sekciou OB dňa 31.júla 2012
Upozornenie:              Vydaním týchto propozícií je priestor Gašparová Baba a Baba vyhlásený za                                 zakázaný.
Vyhlásenie:                Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú                                 zodpovednosť.
Oznam:                     V čase konania pretekov je v Pezinku Vinobranie, možnosť
                               ochutnávky burčiaku, dobrých vín a špecialít regiónu.
Informácie:                Medard Féder mob. 0905703119 www.msrvob.weblahko.sk

 

      Riaditeľ pretekov                                                              Hlavný rozhodca
     Medard Féder st., R1                                                     Miloslav Nemček, R1

_______________________________________________________________________________

 

Národná cyklistická súťaž

Detí materských škôl, žiakov základných a stredných škôl o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. 

 

Propozície a organizačné pokyny okresu Pezinok

Usporiadateľ:

AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky

Termín:

22.6.2012 /piatok/

Riaditeľ pretekov:

Medard Féder

Hlavný rozhodca:

Miroslav Dubovský

Informácie:

www.sportreport.sk www.askpez.wbl.sk

Zdravotná služba:

Poliklinika Pezinok

Štart – cieľ

Športový areál Rozálka /Kejda/ Pezinok

 

Štart od 17:00 hod

Prezentácia:

Od 16:00 hod

Štartovné:

všetky kategórie štartujú ZDARMA

Ceny:

prví traja v kategórii – diplom majstra okresu, ceny DEMA

Protesty:

protest treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení kategórie písomne.

Typ preteku:

cross-country

Ostatné:

pretekári umiestnení na 1. a2. mieste postupových kategórií postupujú priamo do celoštátneho finále NCS,

 

 

 

 

Prezentácia

Od 16:00 hod

 

 

 

 

 

Kategórie nepostupové (chlapci, dievčatá)

 

 

ročník nar.

dĺžka trate

 

Mikro

2006 a ml.

600 m

 

Mili

2004 – 2005

1200 m

 

 

 

 

 

Kategórie postupové (chlapci, dievčatá)

 

 

ročník nar.

dĺžka trate

 

Mini

2002 – 2003

2000 m

 

Mladší žiaci (-čky)

2000 – 2001

2000 m

 

Starší žiaci (-čky)

1998 – 1999

4000 m

 

Dorastenci (-ky)

1996 – 1997

6000 m

 

Starší dorastenci (-ky)

1994 – 1995

8000 m

 

 

 

 

18:30

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

 

Pretekov sa môže zúčastniť každý, kto sa preukáže platným preukazom poistenca.

Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie a musia byť vybavení cyklistickou prilbou. Usporiadateľ podľa možností zabezpečí prilby prípadne si zapožičajú súťažiaci navzájom v ostatných kategóriách.

Pretekári nevybavení cyklistickou prilbou nebudú pripustení k štartu pretekov. Prilby si môžu pretekári zapožičať medzi sebou medzi kategóriami, príp. organizátor zapožičia prilby.

U nepostupových kategóriách nie je predpísaný typ bicykla /príp. kolobežka, trojkolka/, na ktorom sa súťaží.

U postupových kategórií je určený horský, crossový alebo trekkingový bicykel.

Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nimi spôsobené.

Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom a počas pretekov pokynmi usporiadateľov.

Pretekár môže štartovať len vo svojej vekovej kategórii.

Pri porušení týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený pretekára vylúčiť z pretekov.

 
 
 
Elements path
 
.cke_skin_office2003{visibility:hidde